I Transgraniczny Konkurs Organowy


Regulamin

I Transgranicznego Konkursu Organowego

uczniów szkół muzycznych I i II st.

oraz czeskich szkół muzycznych II st. i konserwatoriów muzycznych.

1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu.

2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w kościele p.w. NSPJ w Raciborzu (ze względu na prace termomodernizacyjne w budynku szkoły), w dniu 26.10.2017 r. (czwartek), na instrumencie firmy Cepka z roku 1986, o trakturze elektrycznej (dyspozycja dostępna na stronie internetowej szkoły). Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia przesłuchań konkursowych do dnia 27.10.2017 r. (piątek) w zależności od ilości zgłoszeń.

3. Celem konkursu jest:

   • prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów,

   • rozpowszechnianie wartościowej literatury organowej pod względem artystycznym i dydaktycznym,

   • poszerzanie repertuaru zarówno o polską , jak i o czeską muzykę organową,

   • podnoszenie poziomu nauczania gry na organach poprzez wymianę doświadczeń i konfrontację metod pracy nauczycieli w szkołach polskich i czeskich,

   • integracja młodzieży i pedagogów polskich i czeskich szkół muzycznych.

4. Konkurs będzie przebiegał w następujących kategoriach:

I kategoria: uczniowie klas III i IV czteroletniego oraz klas V – VI sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia;

Kategorie II i III będą międzynarodowe:

II kategoria: uczniowie klas I-III szkół muzycznych II stopnia lub gimnazjów muzycznych oraz uczniowie do trzyletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych i uczniowie klas I-II ogólnokształcących szkół muzycznych, a także uczniowie klas I-II konserwatoriów muzycznych w Czechach i czeskich szkół ZUS;

III kategoria: uczniowie klas IV-VI muzycznych II stopnia oraz uczniowie do sześcioletniego stażu kształcenia w diecezjalnych szkołach muzycznych i uczniowie klas III-IV ogólnokształcących szkół muzycznych, a także uczniowie klas III i IV konserwatoriów muzycznych w Czechach i czeskich szkół ZUS.

5. Program konkursu:

Kategoria I:

a) dowolna forma barokowa z kręgu muzyki niemieckiej zawierająca fugę:

– forma manuałowa (np. J. Pachelbel – Preludium i Fuga lub Fuga samodzielna) lub

– z pedałem (np. J. S. Bach / J. Krebs – 8 Małych Preludiów i Fug);

b) utwór z dawnej polskiej muzyki organowej lub z dawnej czeskiej muzyki organowej pochodzący z XVI-XVIII wieku – z wyłączeniem formy fugi;

c) utwór dowolny kompozytora narodowości uczestnika, z okresu XIX i XX wieku.

Kategoria II:

a) forma preludium i fugi z podanych poniżej:

– J. S. Bach / J. Krebs – 8 Małych Preludiów i Fug

– J. S. Bach – Preludium i Fuga e-moll BWV 533 lub c-moll BWV 549

– D. Buxtehude – Preludium G-dur BuxWV 147 lub F-dur BuxWV 144

– N. Bruhns – Preludium i Fuga g-moll lub e-moll

b) forma preludium chorałowego z okresu baroku z cantu firmus figurowanym;

c) forma współczesna kompozytora narodowości uczestnika inspirowana pieśnią religijną.

Kategoria III:

a) forma barokowego Preludium i Fugi lub Toccaty i Fugi J. S. Bacha, N.Bruhnsa lub D. Buxtehudego (oprócz wymienionych w kategorii II)

b) dowolnie wybrana forma triowa J. S. Bacha: wybrana część Sonaty triowej, Trio samodzielne lub Preludium chorałowe w formie triowej.

c) utwór romantyczny lub *współczesny narodowości uczestnika lub wybrana część (części) z jednego cyklu.

(Czas trwania utworów w grupie I nie powinien przekroczyć 15 minut, w grupie II 20 minut, w grupie III 25 minut).

*Forma współczesna dotyczy kompozycji XX, XXI wieku, z wyłączeniem kompozytorów
postromantycznych.

6. Wydawnictwa, z których należy korzystać:

Edition Peters w przypadku utworów J. S. Bacha, Breitkopf&Hartel w przypadku utworów D. Buhtehudego, N. Bruhnsa i J. Pachelbela, Artthon i SDH w przypadku dawnych utworów czeskich oraz polskie wydawnictwa: PWM, PIM, WMS i Zbigniew Indyk (w przypadku utworów Mariana Sawy), a w pozostałych – dowolne z wyłączeniem wydawnictw „internetowych”.

7. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Uczniowie przewodniczącego oraz członków jury nie mogą brać udziału w konkursie. Jury punktuje samodzielnie i niezależnie, wpisując pełne oceny od 0 do 25.

8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa, laureaci oraz wyróżnieni – dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureaci zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie laureatów.

9. Wpisowe w wysokości 80 zł od uczestnika należy wpłacać na konto nr:

NBP 96 1010 1212 3107 5013 9134 0000.

10. W przypadku rezygnacji uczestnika wpisowe nie podlega zwrotowi.

11. Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

12. Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty należy przesyłać do dnia 02.10.2017r.
faksem na nr (+48) 32 4152409 lub (+48) 32 4190822
lub pocztą elektroniczną na adres: 
psmmoniuszko@poczta.onet.pl

13. Ilość uczestników jest ograniczona – o kwalifikacji do konkursu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W konkursie może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów z klasy jednego pedagoga z jednej szkoły (proporcjonalnie czworo, sześcioro etc., jeśli uczniowie tego samego pedagoga reprezentują dwie, trzy etc. różne szkoły muzyczne).

14. Szczegółowy harmonogram konkursu wraz z harmonogramem prób zostanie podany do dnia 09.10.2017 r.

15. Organizatorzy zapewniają uczestnikom ok. 30-40 min. ćwiczenia w kościele NSPJ przy ul. Warszawskiej 29 w Raciborzu (w zależności od ilości zgłoszeń – w dniu poprzedzającym / w dniach poprzedzających konkurs) oraz każdy uczestnik będzie miał możliwość dodatkowego ćwiczenia na instrumencie elektronicznym w szkole (w budynku przy ul. Opawskiej 81 w Raciborzu), wg harmonogramu podanego wraz ze szczegółowym programem konkursu, do dnia 09.10.2017 r.

Regulamin I Transgranicznego Konkursu Organowego – PSM Racibórz [pdf]
Karta zgłoszenia [doc]
Karta zgłoszenia [pdf]

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR