Warsztaty Chóralne

Zapisy na warsztaty w gabinecie p. wicedyrektor Anny Muchy (wejście przez sekretariat) w dniach:
wtorek: 16:15-17:00
środa: 15:00-17:00
czwartek: 17:30-19:00

UTWORY NA WARSZTATY
Wszystkich uczestników warsztatów prosimy o zapoznanie się (osłuchanie) z repertuarem:

1. Because of who you are
https://m.youtube.com/watch?v=BkG1astuxVk
2. Oh happy day
https://m.youtube.com/watch?v=olQrCfkvbGw
3. Barankowi cześć
https://www.youtube.com/watch?v=kwRq_O23PbI
4. Jesteśmy Panie
https://www.youtube.com/watch?v=Owic5gUEiE0
5. Mój Jezu, mój Zbawco
https://www.youtube.com/watch?v=t7W8-s5aCYk
6. Niech Ci błogosławi Pan (Pieśń błogosławieństw)
https://www.youtube.com/watch?v=A1slFlwu5rs
7. Wciąż mnie zadziwiasz
https://www.youtube.com/watch?v=jUM38rid7iA
8. W cieniu Twoich rąk
https://www.youtube.com/watch?v=NW25dehMeCE

REGULAMIN WARSZTATÓW CHÓRALNYCH

§ 1 – Postanowienia Początkowe

1. Niniejszy Regulamin Warsztatów Chóralnych zwany dalej Regulaminem dotyczy gospelowych warsztatów chóralnych prowadzonych przez p. Beatę Bednarz, zwanych dalej Warsztatami.

2. Warsztaty są wydarzeniem kulturalno-oświatowym skierowanym do uczestników: wszystkich chętnych uczniów PSM w Raciborzu oraz osób zwanych dalej przyjaciółmi PSM w Raciborzu (absolwenci PSM w Raciborzu lub osoby chcące wziąć udział w Warsztatach, posiadające umiejętność czytania zapisu nutowego).

3. Organizatorem Warsztatów jest PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu i Rada Rodziców PSM I st. im. S. Moniuszki w Raciborzu.

3. Warsztaty mają realizować cele: edukacyjne, wychowawcze, integracyjne, rekreacyjne.

4. Warsztaty są organizowane w dniach od 11 do 13 października 2019 r. w godz. od 16:30 w piątek 11.10.2019 r. do ok. 19:00 w niedzielę, 13.10.2019 r. na terenie PSM w Raciborzu.

5. Uczestnictwo w Warsztatach jest odpłatne.

6. Zgłoszenia na Warsztaty przyjmowane są do 30 września 2019 r. w PSM w Raciborzu poprzez podpisanie Listy uczestników (Załącznik nr 4 do Regulaminu) i uregulowanie odpłatności za Warsztaty w gotówce.

§ 2 – Zasady ogólne

1. Na terenie PSM w Raciborzu podczas Warsztatów równolegle z Regulaminem obowiązuje Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu oraz zasady kultury osobistej: wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się Opiekunom Warsztatów wyznaczonym przez Organizatora.

2. Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali (np. wyjście do toalety, złe samopoczucie itp.) należy zgłosić Opiekunowi.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek, wnoszenia na Warsztaty przedmiotów niebezpiecznych i niedozwolonych (np. ostrych narzędzi).

4. W przypadku niestosowania się do poleceń Opiekunów, nieprzestrzegania obowiązujących zasad przez uczestnika Warsztatów, zawiadamia się (w przypadku osób niepełnoletnich) telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły na własny koszt. W w/w przypadku dotyczącym osób pełnoletnich Opiekun ma prawo wydalić pełnoletniego uczestnika z Warsztatów bez zwrotu kosztów.

§ 3 – Organizacja Warsztatów

1. Niepełnoletni uczestnicy Warsztatów, mają obowiązek w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2019 r. dostarczyć podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na udział w wydarzeniu (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku uczestników ze stwierdzonymi trudnościami wychowawczymi, zaburzeniami zachowania, zagrażającymi bezpieczeństwu własnemu i/lub innych uczestników, Organizator podejmuje decyzję o możliwości udziału w Warsztatach.

3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest podporządkowanie się zadaniom przedstawionym w Harmonogramie Warsztatów (Załącznik nr 3 do Regulaminu).

4. Istnieją dwa sposoby (zasady) uczestnictwa w Warsztatach:

– „uczestnictwo dzienne” (wg Harmonogramu Warsztatów: od 16:30 do kolacji włącznie w piątek 11.10.2019 r., od śniadania do kolacji włącznie w sobotę 12.10.2019 r., oraz od śniadania do wieczornego koncertu w RCK-u włącznie w niedzielę 13.10.2019 r.); dotyczy przyjaciół PSM, albo uczniów, którzy wybrali tę opcję,

– „uczestnictwo pełne” czyli z noclegiem na terenie szkoły (wg Harmonogramu Warsztatów: od 16:30 w piątek 11.10.2019 r., do wieczornego koncertu w RCK-u włącznie w niedzielę 13.10.2019 r.); dotyczy tylko uczniów, którzy wybrali tę opcję.

5. Odpłatność za Warsztaty dla przyjaciół PSM oraz dla uczniów, którzy nie opłacają składek na Radę Rodziców PSM w Raciborzu wynosi 110 zł na osobę. Dla uczniów, którzy opłacali do tej pory składki na Radę Rodziców PSM w Raciborzu odpłatność wynosi 80 zł na osobę. W ramach odpłatności uczestnik ma prawo skorzystać ze wszystkich posiłków oraz z basenu H2Ostróg – według Harmonogramu Warsztatów. Odpłatności dokonujemy przy zgłoszeniu (§1 ust. 6. Regulaminu).

6. Uczestnicy biorący udział w Warsztatach na zasadzie „uczestnictwa pełnego” (§3 ust. 4. Regulaminu) zapewniają dla siebie we własnym zakresie:

a) produkty do kąpieli i porannej toalety,

b) śpiwór,

c) ręcznik.

7. Uczestnik Warsztatów przychodzi wygodnie ubrany (dres) i przynosi obuwie na zmianę (tenisówki, adidasy). Do udziału w koncercie finałowym, uczestnicy proszeni są o założenie koszulki z logo PSM (w przypadku braku takiej koszulki – biały T-shirt bez jakichkolwiek nadruków) oraz czarnych spodni/spódnic.

8. Uczestnikom Warsztatów zapewnia się (wg Harmonogramu Warsztatów) trzy posiłki na dobę – śniadanie, obiad, kolacja – obsługiwane przez restaurację Imperia z Raciborza w dniach od piątku (kolacja) do niedzieli (śniadanie) oraz restaurację Raciborską (niedzielny obiad).

9. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez Organizatora godzinę. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia uczestników niepełnoletnich do szkoły na wyznaczoną godzinę oraz zapewnienia bezpiecznego powrotu uczestników do domu.

10. Niepełnoletni uczestnik Warsztatów nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania wydarzenia. Pełnoletni uczestnicy mogą – po konsultacji z Opiekunami.

11. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, niepełnoletni uczestnik może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej godzinie zakończenia Warsztatów tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (potwierdzi odbiór uczestnika pisemnie u Opiekuna Warsztatów).

12. Podczas Warsztatów zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z zewnątrz oraz zwierząt.

13. Poruszanie się uczestników Warsztatów po szkole może odbywać się tylko pod opieką Opiekunów, albo w wyznaczonym przez nich zakresie.

14. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Warsztatów odpowiadają finansowo rodzice/prawni opiekunowie sprawcy. Pełnoletni uczestnicy odpowiadają w w/w przypadku osobiście.

15. Pełną odpowiedzialność za przedmioty wniesione przez uczestnika na teren szkoły podczas Warsztatów bierze uczestnik i jego rodzice/prawni opiekunowie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione rzeczy.

§ 4 – Obowiązki Organizatora

1. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę Opiekunów Warsztatów (1 Opiekun na 15 osób niepełnoletnich). Opiekunem uczestników podczas warsztatów może być każdy nauczyciel, który wyraża na to zgodę i podpisuje stosowane oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

2. Organizator jest zobowiązany do:

 1. przedstawienia do publicznej wiadomości programu Warsztatów,
 2. poinformowania firmy ochroniarskiej o organizacji imprezy (najpóźniej na trzy dni przed jej terminem),
 3. zadbania o uporządkowanie wykorzystywanych pomieszczeń (naczynia jednorazowe, opakowania itp. winny być włożone do pobranych uprzednio worków na śmieci i złożone przy portierni, a sprzęty szkolne ustawione na miejsca).

§ 5 – Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do uszczegółowienia regulaminu Warsztatów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów.

3. Każdy uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do podpisania Listy uczestników Warsztatów (Załącznik nr 4 do Regulaminu) i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz respektowania Statutu szkoły.

Załącznik nr 1

 1. OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WARSZTATÓW CHÓRALNYCH

………………………………..

Imię i nazwisko Opiekuna

 1. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69) oraz Regulaminem warsztatów chóralnych.

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz biorę pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie powierzonych mojej opiece uczestników warsztatów na czas trwania tego wydarzenia.

Obowiązki Organizatora Warsztatów:

 1. opracowuje Harmonogram Warsztatów,
 2. pozyskuje odpowiednią liczbę opiekunów (minimum 1 Opiekun na 15 uczestników)
 3. zapoznaje z Regulaminem Warsztatów wszystkich uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych,
 4. zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
 5. określa zadania w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom Warsztatów.
 6. Zakres czynności Opiekuna Warsztatów:
 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi uczestnikami,
 2. współdziałanie w zakresie realizacji programu Warsztatów,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Regulaminu przez uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzorowanie wykonania zadań przydzielonych uczestnikom.

  Podpis Opiekuna:

……………………………………

Załącznik nr 2

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka 

w WARSZTATACH CHÓRALNYCH

1) Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………..………………………………..,

ucznia klasy ….……… PSM I st. im.. Stanisława Moniuszki w Raciborzu

(powyższe przekreślić jeśli nie jest uczniem PSM w Raciborzu),

w Warsztatach chóralnych, które odbędą się w dniach od 11 do 13 października 2019 r.

2) Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Warsztatach.

3) Oświadczam, że moje dziecko będzie uczestniczyło w Warsztatach na zasadzie (niepotrzebne skreślić):

„uczestnictwa dziennego” „uczestnictwa pełnego”

4) Oświadczam, że zapoznałem/łam się, wraz z dzieckiem, ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem i Harmonogramem Warsztatów.

5) Zobowiązuję się do zapewnienia bezpiecznego dotarcia do szkoły i powrotu mojego dziecka do domu.

6) Zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku nieprzestrzegania przez nie obowiązujących zasad i w przypadku niestosowania się do poleceń Opiekunów.

……………………………………….                                  ……….…………………………….

                (miejscowość i data )                                                                     ( podpis rodzica/opiekuna )

………………………………………

            ( aktualny numer telefonu komórkowego )

Załącznik nr 3

HARMONOGRAM WARSZTATÓW CHÓRALNYCH

Piątek, 11 października 2019 r.

16:30 – zbiórka w PSM w Raciborzu

17:00 – próba

19:00 – kolacja

19:45 – próba

20:30 – czas wolny zorganizowany

22:00 – cisza nocna

Sobota, 12 października 2019 r.

8:15 – śniadanie

9:00 – próby z przerwami (od 10:00 z p. Beatą Bednarz)

13:30 – obiad

14:30 – próba

16:30 – wyjście na basen H2Ostróg dla chętnych uczestników

19:00 – kolacja

19:45 – próba

20:30 – czas wolny zorganizowany

22:00 – cisza nocna

Niedziela, 13 października 2019 r.

8:15 – śniadanie

9:00 – wyjście do RCK-u w Raciborzu

9:30 – próby w RCK-u (z przerwami)

13:00 – obiad – restauracja Raciborska

14:00 – Msza św. – kościół pw. WNMP na rynku

15:00 – próba generalna w RCK-u

17:00 – koncert

Zatwierdzam

(pieczęć i podpis dyrektora)

Załącznik nr 4

Podpisując poniższą listę wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych do organizacji Warsztatów oraz na wykorzystanie mojego wizerunku w promocji tego wydarzenia oraz Organizatora. Oświadczam też, że zapoznałem/łam się ze Statutem Szkoły oraz Regulaminem i Harmonogramem Warsztatów, akceptuję postanowienia w/w dokumentów i podporządkuję się zaleceniom Opiekunów Warsztatów.

LISTA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW CHÓRALNYCH

Lp.Imię i nazwisko uczestnikaNr PESEL uczestnikaTel. kontaktowy uczestnika pełnoletniego lub do rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniegoPodpis pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Regulamin Warsztatów Chóralnych (pdf)

© 2015 PSM Racibórz, realizacja: JAPR